پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت غذا و دارو

:

گالری صفحات اصلی :همه صفحات اصلیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

از گالری صفحات وب اصلی برای نگه داری صفحات وی اصلی استفاده می شود. صفحات وب اصلی موجود در این گالری در دسترس این سایت و تمام سایت های زیر مجموعه این سایت هستند.

اجرای سریع

نوع
  
  
  
  
نسخه (های) رابط کاربری سازگار
  
  
  
  
نوع محتوای مرتبطفیلتر
پوشه: Editing Menu
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شده
پوشه: en-us
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شده
پوشه: fa-ir
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شده
پوشه: Preview Images
  
1391/07/09 10:56 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)تایید شده
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهصفحه آغازین
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه آغازین
default.master
default.master
  
1391/02/28 01:35 ب.ظSPAdmin3تایید شده
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهبلیصفحه آغازین
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه ویکی سازمانی
minimal.master
minimal.master
  
1391/02/28 01:35 ب.ظSPAdmin4تایید شده
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهبلیصفحه آغازین
nightandday.master
nightandday.master
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami4تایید شده
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami4تایید شدهبلی
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهصفحه آغازین
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه پروژه
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه آدرس دهی مجدد
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهبلیصفحه آغازین
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهصفحه آغازین
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهصفحه آغازین
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهصفحه آغازین
v4.master
v4.master
  
1391/02/28 01:35 ب.ظSPAdmin4تایید شده
VariationRootPageLayout.aspx
VariationRootPageLayout.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami4تایید شدهبلیصفحه آدرس دهی مجدد
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
1391/05/02 09:38 ق.ظAmeneh Maleki (MSC)4تایید شدهبلیصفحه آغازین
WelcomeLinks.aspx
WelcomeLinks.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami4تایید شدهصفحه آغازین
WelcomeSplash.aspx
WelcomeSplash.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه آغازین
WelcomeTOC.aspx
WelcomeTOC.aspx
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alamiتایید شدهصفحه آغازین