پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

  
ترتیب با پیوست هاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  
  
نام داروفیلترشکل داروييفیلترراه مصرففیلتر
  
توضيحاتفیلتر
  
V09FX02
3
(123I) Sodium Iodide 0.1 mCi
CAPSULE
ORAL
  
For Diagnostic Use
V09FX02
4
(123I) Sodium Iodide 0.2 mCi
CAPSULE
ORAL
  
For Diagnostic Use
V09FX02
5
(123I) Sodium Iodide 2 mCi/ml
SOLUTION
ORAL
  
For Diagnostic Use
V09FX02
6
(131I) Sodium Iodide (3.5-150) mCi
SOLUTION
ORAL
  
For Therapeutic Use
V09IX04
7
(18F) Fludeoxyglucose (10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL
  
For Diagnostic Use
V09IX06
8
(18F) Sodium Fluoride 10 mCi
INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL
  
For Diagnostic Use
V09
9
(62Cu) Pyruvaldehyde bis (N4-methylthiosemicarbazone) (PTSM) (50-100) mCi
INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL
  
For Diagnostic Use
V10
10
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarbazone) (ATSM) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL
  
For Therapeutic Use
B01AC13
11
Abciximab     2 mg/ml, 5ml
INJECTION
PARENTERAL
  
-
فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
V03
12
Absorption Base
BULK
  
-
فهرست داروهاي بالک
NO2BE51
A.C.A*
TABLET
ORAL
  
Acetaminophen 250mg+caffeine 65mg+ASA 250mg
N02BE51
A.C.A*
TABLET
ORAL
  
Acetaminophen 162.5mg+caffeine 32.5mg+ASA 325mg
A10BF01
13
Acarbose 100 mg
TABLET
ORAL
  
-
A10BF01
14
Acarbose 50 mg
TABLET
ORAL
  
-
N02BE01
15
Acetaminophen 325 mg
CAPSULE, GELATIN COATED
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
16
Acetaminophen 10 mg/ml, 100ml
INJECTION
INTRAVENOUS
  
-
فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط به صورت تزريق وريدي ، در بيمارستان و پس از تهيه پروتکل مورد مصرف قرار گيرد.
N02BE01
17
Acetaminophen 10 mg/ml, 50ml
INJECTION, SOLUTION
INTRAVENOUS
  
-
فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط به صورت تزريق وريدي ، در بيمارستان و پس از تهيه پروتکل مورد مصرف قرار گيرد.
N02BE01
18
Acetaminophen 100 mg/ml
SUSPENSION
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
19
Acetaminophen 100 mg/ml
SOLUTION
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
20
Acetaminophen 120 mg/5ml
SUSPENSION
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
21
Acetaminophen 120 mg/5ml
SOLUTION
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
22
Acetaminophen 125 mg
SUPPOSITORY
RECTAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
23
Acetaminophen 125 mg
TABLET, DISINTEGRATING
ORAL
  
به شرط تولید در داخل کشور
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
24
Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml
INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
INTRAVENOUS DRIP
  
-
فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط به صورت تزريق وريدي ، در بيمارستان و پس از تهيه پروتکل مورد مصرف قرار گيرد.
N02BE01
25
Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml
INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
INTRAVENOUS DRIP
  
-
فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط به صورت تزريق وريدي ، در بيمارستان و پس از تهيه پروتکل مورد مصرف قرار گيرد.
N02BE01
26
Acetaminophen 150 mg/ml, 6.7ml
INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE
PARENTERAL
  
-
فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط به صورت تزريق وريدي ، در بيمارستان و پس از تهيه پروتکل مورد مصرف قرار گيرد.
N02BE01
27
Acetaminophen 160 mg
TABLET, DISPERSIBLE
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
28
Acetaminophen 250 mg
TABLET, DISINTEGRATING
ORAL
  
به شرط تولید در داخل کشور
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
29
Acetaminophen 325 mg
SUPPOSITORY
RECTAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
N02BE01
30
Acetaminophen 325 mg
TABLET
ORAL
  
-
فهرست داروهاي OTC
1 - 30 بعدی

پیکربندی سایت از جدول داده ها پشتیبانی نمی کند لذا نمای استاندارد این لیست نشان داده می شود.